Tour Samia

MACHINERIE
Tour machino SAMIA.

Hauteur maximum 6m.